Algemene Voorwaarden

Scooterstore.nl
E-mail: info@gerardmulder.nl

1. Definities

Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Scooterstore.nl een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

2. Toepasselijkheid

2.1) Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Scooterstore.nl gesloten overeenkomsten.

2.2) De overeenkomst tussen Scooterstore.nl en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.

3. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen partijen komt mondeling dan wel schriftelijk tot stand, dan wel doordat Scooterstore.nl met uitvoeringshandelingen is begonnen.

4. Betalingen

4.1) Betalingen kunnen geschieden op door Scooterstore.nl aangegeven wijze. Ook kunnen betalingen plaatsvinden via de Financiële dienstverleners.

4.2) Door het ondertekenen van de overeenkomst met de financiële dienstverlener verklaart de koper dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de financiële dienstverlener. Tevens verklaart koper dat de door hem/haar opgegeven gegevens in de overeenkomst met de financiële dienstverlener juist en volledig zijn.

5. Levering

5.1) Levering geschiedt op het huisadres van koper of ten kantore van Scooterstore.nl. Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas.

5.2) Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.

5.3) De prestatie van Scooterstore.nl wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.

5.4) Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. De termijn van schriftelijke reclame ligt binnen 8 dagen na aflevering van de geleverde zaak, met in achtneming het in artikel 5 lid 3 gestelde. Indien reclame niet op voornoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk.

5.5) In geval van reclame is Scooterstore.nl slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing. Eventuele reparaties en/of garantiewerkzaamheden moeten worden aangeboden ten kantore van Scooterstore.nl.

5.6) De levering geschiedt ten alle tijden franco bij een totaal factuurbedrag van 1000 euro (duizend euro) of meer. Wanneer het totaal factuurbedrag onder de 1000 euro is, worden er verzendkosten a 10 euro (tien euro) in rekening gebracht.

6. Fabrieksgarantie

De garantie die op de door Scooterstore.nl geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Bij deze fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen.

7. Aansprakelijkheid

7.1) Scooterstore.nl is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht.

7.2) Scooterstore.nl is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

7.3) Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.

7.4) Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. Scooterstore.nl is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

7.5) Koper dient de scooter zelf ter garantie aan te bieden bij Scooterstore te Groningen. Koper kan zelf de afweging maken de scooter ter garantie aan te bieden bij een lokale dealer. Scooterstore is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële en/of immateriële schades hieruit voortkomend.

8. Overmacht

In geval van overmacht is Scooterstore.nl bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn.

9. Verzekering

9.1) Bij de geleverde zaak kan door koper een verzekering door bemiddeling van Scooterstore.nl afgesloten worden. De looptijd van de verzekering bedraagt altijd 1 jaar. Na afloop van de geldigheid van de door tussenkomst van Scooterstore.nl verkochte bromfietsverzekering dient koper zelf en op zijn/haar kosten een nieuwe verzekering af te sluiten. Als voorwaarden gelden de bij de betreffende verzekeringsmaatschappij geldende voorwaarden.

9.2) Scooterstore.nl verkoopt geen verzekeringen maar brengt slechts koper en verzekeringsmaatschappij, Unigarant, met elkaar in contact.

10. Alarmsysteem

10. 1) Scooterstore.nl kan op aangeven van de koper een alarmsysteem in de scooter inbouwen. De prijs van het alarmsysteem bedraagt € 199,00 incl. BTW. Deze prijs is inclusief de montage, diverse functioneringstests en 1 jaar fabrieksgarantie.

10.2) Scooterstore.nl is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet goed functioneren van het alarmsysteem.

10.3) Scooterstore.nl garandeert niet dat een alarmsysteem diefstal of verduistering te allen tijde kan voorkomen. Scooterstore.nl sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

11. Helm

11.1) De door Scooterstore.nl geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden.

11.2) Hoewel het dragen van de door Scooterstore.nl geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. Scooterstore.nl sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

12. Wat is lease

12. 1) De door Scooterstore.nl en de financiële dienstverlener aangeboden leasevorm betreft een Financial leasevorm. Bij deze leasevorm is koper direct bij aflevering eigenaar van de geleverde zaak en ook als zodanig aanspreekbaar.

12. 2) Betalingen aan door de financiële dienstverlener versterkte financieringen of leaseconstructies dienen te allen tijde aan de financiële dienstverlener voldaan te worden. Hierbij gelden de Algemene Voorwaarden van de financiële dienstverlener.  Welke op te vragen zijn bij Scooterstore.

13. Toetsing en registratie BKR

Elke leaseaanvraag wordt getoetst bij BKR te Tiel. Ook vindt een registratie plaats bij BKR te Tiel. Elke leaseaanvraag wordt daarnaast via het interne systeem van de financiële dienstverlener beoordeeld. De financiële dienstverlener bepaald wanneer een leaseaanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Correspondentie hierover kan alleen schriftelijk via de financiële dienstverlener geschieden. Voor rentevergoedingen kunt u op Scooterstore.nl kijken onder Betaalgemak – Scooter leasen.

14. Rijklaarmaken

Elke door Scooterstore.nl afgeleverde scooter wordt door Scooterstore.nl rijklaar gemaakt, uitvoerig getest op functionering. De scooter wordt afgeleverd met volle tanken, nieuwe accu en volledig gecontroleerd.

15. Controle op functionering en veiligheid

Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Scooterstore.nl wijst elke verantwoording in deze dan ook af.

16. Nietigheid

Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

17. Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Groningen, onverminderd het recht van Scooterstore.nl om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

 

KvK: 02035088